61ZJJ-SS02 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฉางซา 6 วัน 5 คืน บิน WE (Mar 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561 2562 2563 เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561
❀ 61ZJJ-SS02 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฉางซา 6 วัน 5 คืน บิน WE
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561 : 06-11 มี.ค. 2561 ท่านละ 21,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561 : 20–25 มี.ค. 2561 ท่านละ 21,799

❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561

❀ 61ZJJ-SS02 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฉางซา 6 วัน 5 คืน บิน WE

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ –ฉางซา (WE616 : 14.30-18.45)
❀ วันที่ 2 ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
❀ วันที่ 3 ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
❀ วันที่ 4 ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย
❀ วันที่ 5 เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ภาพวาดทราย-ร้านใบชา
❀ วันที่ 6 จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซากรุงเทพฯ (WE617 : 19.40-22.30)