61CANTON-FAIR-SS01 ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5 วัน 3 คืน บิน ZH (Apr-May 2018)

 

 

ทัวร์จีน กวางเจา ปีใหม่ 2561 2562 เที่ยวจีน ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2018 2019 น้ำเงินทัวร์
ทัวร์จีน กวางเจา 2561 เที่ยวจีน กวางเจา 2018
❀ 61CANTON-FAIR-SS01 ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5 วัน 3 คืน บิน ZH
เที่ยวจีน ทัวร์จีน กวางเจา น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน กวางเจา 2561 : 23-27 เม.ย. 2561 ท่านละ 23,999
❀ ทัวร์จีน กวางเจา วันแรงงาน 2561 : 01-05 พ.ค. 2561 ท่านละ 23,999


❀ ทัวร์จีน กวางเจา 2561 เที่ยวจีน กวางเจา 2018

❀ 61CANTON-FAIR-SS01 ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5 วัน 3 คืน บิน ZH

❀ วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ-กวางเจา (ZH9008 : 03.20-07.00) ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 123*** ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง
❀ วันที่ 3 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรด แฟร์ ครั้งที่ 123***-จัตุรัสฮัวเฉิง
❀ วันที่ 4 ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 123*** ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว
❀ วันที่ 5 วัดไทร 6 ต้น-ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่-ช้อปปิ้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์-ห้าง Baiyun Wanda Plazaกวางเจา-กรุงเทพฯ (CZ9007 : 23.55-02.05)