61KM-SS01 ทัวร์จีน พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า คุนหมิง 6 วัน 5 คืน บิน MU (Mar-Apr 2018)

 

เที่ยวจีน คุนหมิง แชงกรีล่า 2017 2018 2019 ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน คุนหมิง 2561
❀ 61KM-SS01 ทัวร์จีน พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า คุนหมิง 6 วัน 5 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 13-18, 17-22 มี.ค. 2561 ท่านละ 21,799
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 27 มี.ค.-01 เม.ย. 2561 ท่านละ 21,799
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง วันสงกรานต์ 2561 : 10-15 เม.ย. 2561 ท่านละ 31,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง วันสงกรานต์ 2561 : 11-16 เม.ย. 2561 ท่านละ 32,999


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน คุนหมิง 2561

❀ 61KM-SS01 ทัวร์จีน พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า คุนหมิง 6 วัน 5 คืน บิน MU

❀ พิเศษ !แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang

❀ นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU742 : 15.55-19.25)เมืองฉู่สง
❀ วันที่ 2 ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า
❀ วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านใบชา-เมืองโบราณลี่เจียง
❀ วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ลี่เจียง-ต้าหลี่
❀ วันที่ 5 ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านหยก-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
❀ วันที่ 6 ร้านนวดเท้า-คุนหมิง-กรุงเทพฯ (MU741 : 13.15-14.55) หรือ (MU5077 : 18.35-19.55)