61JP-MJ02 ทัวร์ญี่ปุ่น คันโต สงกรานต์ SHOCK KANTO 4 วัน 3 คืน บิน XW (Apr 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวญี่ปุ่น 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น 2561
❀ 61JP-MJ02 ทัวร์ญี่ปุ่น คันโต สงกรานต์ SHOCK KANTO 4 วัน 3 คืน บิน XW
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 : 14-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 36,900

❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-MJ02 ทัวร์ญี่ปุ่น คันโต สงกรานต์ SHOCK KANTO 4 วัน 3 คืน บิน XW

❀ วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ –06.00-14.05
❀  MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS
❀ “พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์”

❀ วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิ – สวนสันติภาพ – โอวาคุดานิ (รถบัส) – ช้อปปิ้งโอไดบะ
❀  NARITA GATEWAY HOTEL OR SIMILAR CLASS

❀ วันที่สาม เทศกาลดอกทิวลิป – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป) ช้อปปิ้งชินจูกุ
❀  NARITA GATEWAY HOTEL OR SIMILAR CLASS

❀ วันที่สี่ ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง 15.25-20.00