61JP-TAS13 ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA SHIBAZAKURA (SHIRAKAWAKO-TAKAYAMA-FUJI-NAGOYA) 6 วัน 3 คืน บิน TG (Apr 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-TAS13 ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA SHIBAZAKURA
❀ (SHIRAKAWAKO - TAKAYAMA - FUJI - NAGOYA) 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 26 เม.ย.-01 พ.ค. 2561 ท่านละ 49,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-TAS13 ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA SHIBAZAKURA
❀ (SHIRAKAWAKO - TAKAYAMA - FUJI - NAGOYA) 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ By Thai Airways International (TG)

❀ วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินเซนแทร์ ( 00.05-07.30 )
❀ วันที่ 2 นาโกย่า – ทาคายาม่า– ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า จินยะ – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – ทาคายาม่า
❀ วันที่ 3 ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท
❀ วันที่ 4 อิซาว่า – ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – นาโกย่า – ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ – นาโกย่า
❀ วันที่ 5 นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งโอสุ – ปราสาทนาโกย่า – ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ – สนามบินเซนแทร์
❀ วันที่ 6 สนามบินเซนแทร์ - กรุงเทพฯ ( 00.30-05.10 )