61AU-GL09 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 วัน 3 คืน บิน TG (Jul 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 2562 2563 เที่ยวออสเตรเลีย 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 เที่ยวออสเตรเลีย 2018
❀ 61AU-GL09 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 02-06, 09-13, 25-29 พ.ค. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 06-10, 20-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 26-30 ก.ค. 2561 (ติดต่อสอบถามราคา)

❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 เที่ยวออสเตรเลีย 2018
❀ 61AU-GL09 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์
❀ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE)
❀ พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา
❀ โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด

❀ *** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ ***
❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์
❀  โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์
❀ วันที่สอง สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์
❀ วันที่สาม โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้า
❀ วันที่สี่ พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา – ซิดนีย์
❀ วันที่ห้า สนามบินซิดนีย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ