61AU-GL10 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - MELBOURNE 6 วัน 4 คืน บิน TG (Jul 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - MELBOURNE 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 2562 2563 เที่ยวออสเตรเลีย 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 เที่ยวออสเตรเลีย 2018
❀ 61AU-GL10 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - MELBOURNE 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 01-06, 08-13, 24-29 พ.ค. 2561 ท่านละ 65,900
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 05-10, 19-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 65,900
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 25-30 ก.ค. 2561 (ติดต่อสอบถามราคา)

❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 เที่ยวออสเตรเลีย 2018
❀ 61AU-GL10 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - MELBOURNE 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์
❀ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
❀ นั่งรถรางที่ชันที่สุด – สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ
❀ ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป - ชมถนนสายโรแมนติกเกรทโอเชี่ยนโร้ท

❀ *** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ ***
❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์
❀  อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! กุ้งล็อบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว
❀  โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์
❀ วันที่สอง สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – โอเปร่าเฮ้าส์ เต็มอิ่มบุฟเฟต์ที่ซิดนีย์ทาวน์เวอร์ – ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์
❀ วันที่สาม โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้า
❀ วันที่สี่ ชมเมืองเมลเบิร์น– กระท่อมกัปตันคุ้ก - สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ - เกาะฟิลลิป– ดูพาเหรดนกเพนกวิน – พิเศษกุ้งลอบส์เตอร์
❀ วันที่ห้า เมลเบิร์น – เส้นทางสายโรแมนติกเกรทโอเชี่ยนโร้ท - Twelve Apostles - เมลเบิร์น
❀ วันที่หก อิสระช้อปปิ้งห้างดัง DAVID JONE , MYER - สนามบินสุวรรณภูมิ