61AU-GL11 ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน 3 คืน บิน TG (Jun 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 2562 2563 เที่ยวออสเตรเลีย 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 เที่ยวออสเตรเลีย 2018
❀ 61AU-GL11 ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 02-06, 09-13, 16-20, 23-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 43,900
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 2561 ท่านละ 43,900
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 06 -10, 13-17, 20-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 43,900
❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 : 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 ท่านละ 43,900

❀ ทัวร์ออสเตรเลีย 2561 เที่ยวออสเตรเลีย 2018
❀ 61AU-GL11 ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตก - ฟรีแมนเทิล – สวนสาธารณคิงส์พาร์ค
❀ CAVERSHAM WILDLIFE PARK – พินาเคิล

❀ *** ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ ***
❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  สนุกสนานกับการเล่นแซนบอร์ด ณ เมืองพินาเคิล
❀  อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! กุ้งล็อบส์เตอร์
❀  ถ่ายรูปกับหมีโคอาล่า ณ WILDLIFE PARK
❀  โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)
❀ วันที่สอง เพิร์ธ - ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – อิสระช้อปปิ้ง
❀ วันที่สาม เพิร์ธ - สวนสัตว์พื้นเมือง – โรงงานผลิตไวน์ - ชิมไวน์ - เอ้าท์เล็ท
❀ วันที่สี่ อุทยานแห่งชาตินัมบัง – SAND DUNES - พินาเคิล – ช้อปปิ้ง
❀ วันที่ห้า ตลาดฟรีเมนเทิล – กรุงเทพฯ