61NZ-GL11 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NORTH ISLAND 6 วัน 4 คืน บิน TG (Jul 2018)

 

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL11 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NORTH ISLAND 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 01-06, 08-13, 15-20 พ.ค. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 29 พ.ค.–03 มิ.ย. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 05-10, 12-17, 19-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 25-30 ก.ค. 2561 (ติดต่อสอบถามราคา)


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL11 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NORTH ISLAND 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
❀ ชมเมือง - แฮมิลตัน - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - เตาโป
❀ หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า)
❀ ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี

❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen
❀  โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์
❀ วันที่สอง สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล
❀ วันที่สาม ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว
❀ วันที่สี่ โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตาโป – น้ำตกฮูก้า
❀ วันที่ห้า ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อ๊อคแลนด์
❀ วันที่หก สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ