61NZ-GL13 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION SOUTH ISLAND TSS 6 วัน 4 คืน บิน TG (Jul 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION SOUTH ISLAND TSS 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL13 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION SOUTH ISLAND TSS 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 01-06, 08-13, 15-20 พ.ค. 2561 ท่านละ 67,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 29 พ.ค.–03 มิ.ย. 2561 ท่านละ 67,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 05-10, 12-17, 19-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 67,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 25-30 ก.ค. 2561 (ติดต่อสอบถามราคา)


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL13 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION SOUTH ISLAND TSS 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
❀ ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
❀ ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท
❀ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ

❀  เต็มอิ่มกับอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายให้ท่านได้ลิ้มรสชาติ
❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์
❀ วันที่สอง สนามบินอ๊อคแลนด์ - สนามบินไคร้สเชิร์ท - เที่ยวชมเมือง
❀ วันที่สาม ไคร้สเชิร์ท – ทะเลสาบเทคาโป – พูคากิ – ควีนส์ทาวน์ – ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว
❀ วันที่สี่ ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ – ควีนส์ทาวน์– นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท
❀ วันที่ห้า ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช
❀ วันที่หก สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ