61NZ-GL14 ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH & SOUTH ISLAND [CHC-WEL-KAI] 9 วัน 7 คืน บิน TG (Jul 2018)

 

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL14 ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH & SOUTH ISLAND [CHC-WEL-KAI] 9 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 05-13, 19-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 107,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 02-10, 16-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 107,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 21-29 ก.ค. 2561 (ติดต่อสอบถามราคา)


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL14 ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH & SOUTH ISLAND [CHC-WEL-KAI] 9 วัน 7 คืน บิน TG

❀ ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
❀ โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ - เวลลิงตัน
❀ ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบเกาะเหนือสู่เกาะใต่ - ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬ ณ ไคคูร่า
❀ ควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์

❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀  เมนูกุ้งล็อบส์เตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
❀  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen
❀  โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์
❀ วันที่สอง อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - การแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
❀ วันที่สาม ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อโกรโดม - เรนโบว์ สปิงซ์ – เทาโป - น้ำตกฮูก้า - เวลลิงตัน
❀ วันที่สี่ เวลลิงตัน - ชมเมือง – ล่องเรือเฟอร์รี่ – พิคตัน - ไคคูร่า
❀ วันที่ห้า ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สเชิร์ท – แอชเบอร์ตัน
❀ วันที่หก แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – ควีนส์ทาวน์ - กระเช้ากอนโดล่า+ลูท
❀ วันที่เจ็ด ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
❀ วันที่แปด ควีนส์ทาวน์ – อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
❀ วันที่เก้า สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ