61RU-CS05 ทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน บิน EY (May-Jun 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

เที่ยวยุโรป เที่ยวรัสเซีย 2017 2018 2019 ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018
❀ 61RU-CS05 ทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน บิน EY
❀ นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ - เซนปิเตอร์เบิร์ก
❀ ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 01-08 พ.ค. 2561 ท่านละ 52,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 29 พ.ค.-05 มิ.ย. 2561 ท่านละ 52,900
❀ ทัวร์รัสเซีย 2561 : 05-12 มิ.ย. 2561 ท่านละ 52,900

❀ ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์รัสเซีย 2561 เที่ยวรัสเซีย 2018 :

❀ 61RU-CS05 ทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน บิน EY
❀ • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
❀ • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
❀ • เข้าชมโบสถ์หยดเลือด (Blood Church) ที่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก
❀ • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
❀ • นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสสู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 อาบูดาบี – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว – สนามกีฬาลุซนีกี – ถนน อารบัต – วิหารเซนต์ซาเวียร์ –
               ออกเดินทางนครเซนท์ปีเตอร์เบิร์กด้วยรถไฟตู้นอนสู่แบบเฟิร์สคลาส
❀ วันที่ 3 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้
❀ วันที่ 4 มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมอีเตอร์แอนด์พอล - พุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน
❀ วันที่ 5 รถไฟความเร็วสูง – มอสโคว์ - OUTLET
❀ วันที่ 6 ชมกรุงมอสโคว์ด้วยรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม
❀ วันที่ 7 อาบูดาบี – สนามบิน
❀ วันที่ 8 กรุงเทพฯ