61KM-SS03 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง แชงกรีล่า เต้าเฉิง ย่าติง คุนหมิง 7 วัน 6 คืน บิน MU (Jun 2018)

 

เที่ยวจีน คุนหมิง แชงกรีล่า 2017 2018 2019 ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน คุนหมิง 2561
❀ 61KM-SS03 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง แชงกรีล่า เต้าเฉิง ย่าติง คุนหมิง 7 วัน 6 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 18-24 พ.ค. 2561 ท่านละ 42,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง 2561 : 23-29 มิ.ย. 2561 ท่านละ 42,999


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน คุนหมิง 2561

❀ 61KM-SS03 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง แชงกรีล่า เต้าเฉิง ย่าติง คุนหมิง 7 วัน 6 คืน บิน MU

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU5078 : 19.50-00.05)
❀ วันที่ 2 คุนหมิง-ลี่เจียง (MU5921 : 07.10-08.15)เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณซู่เหอ
❀ วันที่ 3 ลี่เจียง-จงเตี้ยน-ช่องแคบเสือกระโดด โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-วัดลามะซงจ้านหลิงเมืองโบราณแชงกรีล่า
❀ วันที่ 4 จงเตี้ยน-เซียงเฉิง-เต้าเฉิง-ยื่อหวา
❀ วันที่ 5 ยื่อหวา-อุทยานย่าติง (ทะเลสาบไข่มุก / วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง รวมรถราง / ไม่รวมค่าขี่ม้า)-ยื่อหวา
❀ วันที่ 6 ยื่อหวา-จงเตี้ยน
❀ วันที่ 7 จงเตี้ยน-คุนหมิง (MU5932 : 08.50-09.50) คุนหมิง-กรุงเทพฯ (MU741 : 13.15-14.55)