61KM-SS03 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง แชงกรีล่า เต้าเฉิง ย่าติง คุนหมิง 7 วัน 6 คืน บิน MU (Jun 2018)

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง แชงกรีล่า เต้าเฉิง ย่าติง คุนหมิง 2561 ราคา โปรโมชั่น 2018

 

เที่ยวจีน คุนหมิง แชงกรีล่า 2017 2018 2019 ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า 2560 2561 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง 2561
❀ 61KM-SS03 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง แชงกรีล่า เต้าเฉิง ย่าติง คุนหมิง 7 วัน 6 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง 2561 : 18-24 พ.ค. 2561 ท่านละ 42,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง 2561 : 23-29 มิ.ย. 2561 ท่านละ 42,999


❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน คุนหมิง 2561

❀ 61KM-SS03 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง แชงกรีล่า เต้าเฉิง ย่าติง คุนหมิง 7 วัน 6 คืน บิน MU

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU5078 : 19.50-00.05)
❀ วันที่ 2 คุนหมิง-ลี่เจียง (MU5921 : 07.10-08.15)เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณซู่เหอ
❀ วันที่ 3 ลี่เจียง-จงเตี้ยน-ช่องแคบเสือกระโดด โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-วัดลามะซงจ้านหลิงเมืองโบราณแชงกรีล่า
❀ วันที่ 4 จงเตี้ยน-เซียงเฉิง-เต้าเฉิง-ยื่อหวา
❀ วันที่ 5 ยื่อหวา-อุทยานย่าติง (ทะเลสาบไข่มุก / วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง รวมรถราง / ไม่รวมค่าขี่ม้า)-ยื่อหวา
❀ วันที่ 6 ยื่อหวา-จงเตี้ยน
❀ วันที่ 7 จงเตี้ยน-คุนหมิง (MU5932 : 08.50-09.50) คุนหมิง-กรุงเทพฯ (MU741 : 13.15-14.55)