61PK-SS12 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน บิน CA (Jun 2018)

 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 2561 2562 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2016 2017 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018
❀ 61PK-SS12 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 06-10 มิ.ย. 2561 ท่านละ 16,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 ท่านละ 16,999


❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018 :

❀ 61PK-SS12 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน บิน CA

❀ วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง กรุงเทพฯ–เทียนสิน–นั่งรถไฟความเร็วสูงไปปักกิ่ง–จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง ร้านนวดฝ่าเท้า–ถนนหวังฟูจิ่ง
❀ วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน–ร้านไข่มุก–ร้านหมอนยางพารา–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
❀ วันที่สี่ ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน–ร้านยาบัวหิมะ–ชมไร่องุ่น–พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง หมู่บ้านยุโรป–อาบน้ำแร่แบบส่วนตัว
❀ วันที่ห้า ร้านผีชิว–กลับเทียนสิน–ถนนวัฒนธรรมโบราณ–ถนนสไตล์อิตาลี–กรุงเทพฯ