61PK-CH02 ทัวร์จีน ปักกิ่ง หมูหัน 5 วัน 3 คืน บิน TG (Jun 2018)

 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 2561 2562 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2016 2017 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018
❀ 61PK-CH02 ทัวร์จีน ปักกิ่ง หมูหัน 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 17-21, 24-28 พ.ค. 2561 ท่านละ 15,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 25-29 พ.ค. 2561 ท่านละ 16,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 2561 ท่านละ 15,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 01-05, 08-12 มิ.ย. 2561 ท่านละ 16,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 15-19, 22-26 มิ.ย. 2561 ท่านละ 16,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 2561 ท่านละ 16,899


❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018 :

❀ 61PK-CH02 ทัวร์จีน ปักกิ่ง หมูหัน 5 วัน 3 คืน บิน TG

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
❀ วันที่สอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ร้านนวดเท้า-หอฟ้าเทียนถาน ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
❀ วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดหลิงกวง(พระเขี้ยวแก้ว)-ร้านผ้าไหม-ตลาดรัสเซีย
❀ วันที่สี่ ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ถนนหวังฟูจิ่ง
❀ วันที่ห้า ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ