61KR-GD01 ทัวร์เกาหลี เปิดม่านเหล็ก เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน บิน TG - AIR KORYO JS (Sep-Oct 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์เกาหลี 2561 2562 2563 เที่ยวเกาหลี 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀ 61KR-GD01 ทัวร์เกาหลี เปิดม่านเหล็ก “เกาหลีเหนือ” 9 วัน 7 คืน บิน TG+AIR KORYO JS
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 25 ก.ค.-03 ส.ค. 2561 ท่านละ 75,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 05-14 ก.ย. 2561 ท่านละ 75,900
❀ ทัวร์เกาหลี วันปิยะ 2561 : 17-26 ต.ค. 2561 ท่านละ 79,900
❀ ทัวร์เกาหลี วันปิยะ 2561 : 24 ต.ค.-02 พ.ย. 2561 ท่านละ 79,900

❀ ทัวร์เกาหลี 2561 เที่ยวเกาหลี 2018

❀ 61KR-GD01 ทัวร์เกาหลี เปิดม่านเหล็ก “เกาหลีเหนือ” 9 วัน 7 คืน บิน TG+AIR KORYO JS

❀ เปียงยาง-รถไฟใต้ดิน-เนินมันซู-พิพิธภัณฑ์สงคราม-วังเยาวชน-คึมซูซาน วังสุริยะ-ปันมุนจอม
❀ เส้นขนานที่ 38 DMZ (Demilitarized Zone)-เมียวเฮียงซาน-เคซอง
❀ วอนซาน-ภูเพชร DIAMOND MOUNTAIN
❀ โดยสายการบินไทย TG+AIR KORYO JS

❀ วันแรก สุวรรณภูมินัดพบ
❀ วันที่สอง สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-เปียงยาง
❀ วันที่สาม เปียงยาง-มันซูเด-โชลลิมา ม้าพันลี้-ประตูชัย-หอจูเช่-มันยองเด-วังเยาวชน
❀ วันที่สี่ เมียวเฮียงซาน-วัดโปยอน-หอนิทรรศการของขวัญ-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เรือสปายสายลับ
❀ วันที่ห้า เปียงยาง-เคซอง-DMZ เส้นขนานที่ 38-อนุเสาวรีย์รวมชาติเกาหลี-กายกรรมเปียงยาง
❀ วันที่หก เปียงยาง-สุสานดงเมียง-น้าตกอูลลิม-วอนซาน
❀ วันที่เจ็ด Diamond Mountain ภูเขาคุมกั่ง-ทะเลสาบแซมอิล-วอนซาน
❀ วันที่แปด วอนซาน-เปียงยาง-คึมซูซาน วังสุริยะ-รถไฟใต้ดิน-DUCK BBQ
❀ วันที่เก้า เปียงยาง-ปักกิ่ง-สุวรรณภูมิ
 

62KR-SK01 ทัวร์เกาหลี Funny Ski SNow 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (DEC-MAR 2019)

❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561-2562
❀ 62KR-SK01 ทัวร์เกาหลี Funny Ski SNow 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines
❀ ทัวร์เกาหลี ธ.ค. 2561 เริ่มต้นที่ 16,900
❀ ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2562 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2562 ท่านละ 25,900
❀ ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2562 : 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 ท่านละ 24,900
❀ ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2562 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 ท่านละ 23,900
❀ ทัวร์เกาหลี ม.ค.-ก.พ. 2562 เริ่มต้นที่ 16,900
❀ ทัวร์เกาหลี มี.ค. 2562 เริ่มต้นที่ 14,900

ดูรายละเอียด »

61KR-SK17 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise + Lantern Fest 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (NOV 2018)

❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀61KR-SK17 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise + Lantern Fest 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 03-14 พ.ย. 2561

ดูรายละเอียด »

61KR-SK16 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise + Namsan Fest 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (AUG-OCT 2018)

❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀61KR-SK16 ทัวร์เกาหลี Nanta Ice Cruise + Namsan Fest 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 07 ส.ค. -25 ต.ค. 2561

ดูรายละเอียด »

61KR-SK15 ทัวร์เกาหลี Journey Daegu Busan 5 วัน 3 คืน บิน T’WAY (TW) (SEP-NOV 2018)

❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี 2561
❀61KR-SK15 ทัวร์เกาหลี Journey Daegu Busan 5 วัน 3 คืน บิน T’WAY (TW)
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2561 : 07 ก.ย. -30 พ.ย. 2561

ดูรายละเอียด »