61XJ-GD01 ทัวร์จีน คานาสือ The Best Season 7 วัน 5 คืน บิน SC (Sep 2018)

 

ทัวร์จีน ซินเกียง 2561 2562 2563 เที่ยวจีน ซินเกียง 2018  2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คานาสือ 2561
❀ 61XJ-GD01 ทัวร์จีน คานาสือ The Best Season 7 วัน 5 คืน บิน SC
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คานาสือ 2561 : 17-23 ก.ย. 2561 ท่านละ 49,900

❀ ทัวร์จีน คานาสือ 2561 เที่ยวจีน คานาสือ 2018 :

❀ 61XJ-GD01 ทัวร์จีน คานาสือ The Best Season 7 วัน 5 คืน บิน SC

❀ อูรูมูฉี-สือเหอจื่อ-ขุยถุน-คาลาหม่าอี้- ทุ่งน้ามันร้อยลี้-เมืองปีศาจ
❀ ปู๋เอ่อร์ชิน-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-คานาสือ-ภูเปลวไฟหลากสี
❀ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ SC

❀ วันแรก สุวรรณภูมินัดพบ
❀ วันที่สอง สุวรรณภูมิ-อูรูมูฉี-สือเหอจื่อ
❀ วันที่สาม ขุยถุน-คาราหม่าอี้-เมืองปีศาจ-เบอร์ชิน (430 กม.)
❀ วันที่สี่ เบอร์ชิน-ธาร 5 สี-อุทยานคานาสือ-โค้งมังกรหลับ-โค้งแสงจันทร์-ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ (180 กม.)
❀ วันที่ห้า คานาสือ-ศาลาชมปลา-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-เบอร์ชิน (180+50+50 กม.)
❀ วันที่หก เบอร์ชิน-เส้นทางตะวันตก-อู๋ฉ่าย วาน-อูรูมูฉี (509+203 กม.)
❀ วันที่เจ็ด อูรูมูฉี-พิพิธภัณฑ์ซินเจียง-สุวรรณภูมิ