61XJ-GD02 ทัวร์จีน เจาะซินเจียง เส้นทางสายไหมใต้ 10 วัน 8 คืน บิน SC (Oct 2018)

 

ทัวร์จีน ซินเกียง 2561 2562 2563 เที่ยวจีน ซินเกียง 2018  2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ซินเจียง 2561
❀ 61XJ-GD02 ทัวร์จีน เจาะซินเจียง เส้นทางสายไหมใต้ 10 วัน 8 คืน บิน SC
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ซินเจียง 2561 : 14-23 มิ.ย. 2561 ท่านละ 79,900
❀ ทัวร์จีน ซินเจียง 2561 : 12-21 ต.ค. 2561 ท่านละ 82,900

❀ ทัวร์จีน ซินเจียง 2561 เที่ยวจีน ซินเจียง 2018 :

❀ 61XJ-GD02 ทัวร์จีน เจาะซินเจียง เส้นทางสายไหมใต้ 10 วัน 8 คืน บิน SC

❀ อูรูมูฉี-ทอคซิ่น -คู่เอ่อร์เล่อร์-คู่เชอ-ข้ามทะเลทรายทาคลิมากัน
❀ เหอเถียน-ซาเชอ-ม่ายก้ายถี-คัชการ์-ถ่าซื่อกู้เอ่อร์กั้น
❀ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ SC

❀ วันแรก สุวรรณภูมินัดพบ
❀ วันที่สอง สุวรรณภูมิ-อูรูมูฉี-ระบาซินเจียง
❀ วันที่สาม ต๋าป่านเฉิง-ทอเค่อซิ่น-คู่เอ่อร์เล่อร์ -ทะเลสาบบ้อสถึงหู-ด่านประตูเหล็ก
❀ วันที่สี่ คู่เอ่อร์เล่อร์-เค่อจือเอ่อร์ ถ้าพันพระ-ผาแดง-หอคอยคู่-คู่เชอ
❀ วันที่ห้า คู่เชอ-หูหยาง-ทะเลทรายทาคลิมากัน-ขี่อูฐ-เหอเถียน
❀ วันที่หก เหอเถียน-ซาเชอ-สุสานกษัตริย์เย่เอ๋อเชียง-ม่ายก้ายถี
❀ วันที่เจ็ด ม่ายก้ายถี-ภาพวาดพื้นเมือง-ระบาดาวหลัง-คาชการ์
❀ วันที่แปด คัชการ์-ทะเลสาบคลาคู่หลีหู-ถ่าซื่อกู้เอ่อร์กั้น (นครเมืองหิน)
❀ วันที่เก้า ถ่าซื่อกู้เอ่อร์กั้น-คัชการ์-เขตเมืองเก่า-ตลาดบาซ่าร์-อูรูมูฉี
❀ วันที่สิบ อูรูมูฉี-พิพิธภัณฑ์ซินเจียง-สุวรรณภูมิ