61TB-GD01 ทัวร์จีน ทิเบต รถไฟ ซีหนิง ทะเลสาบซิงไห่ 10 วัน 9 คืน บิน TG (Jun, Sep 2018)

 

 

เที่ยวจีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2018 2019 2020 ทัวร์จีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ เที่ยวจีน ทิเบต 2018 ทัวร์จีน ทิเบต 2561
❀ 61TB-GD01 ทัวร์จีน ทิเบต รถไฟ ซีหนิง ทะเลสาบซิงไห่ 10 วัน 9 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทิเบต 2561 : 15-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 83,900
❀ ทัวร์จีน ทิเบต 2561 : 07-16 ก.ย. 2561 ท่านละ 89,900


❀ เที่ยวจีน ทิเบต 2018 ทัวร์จีน ทิเบต 2561

❀ 61TB-GD01 ทัวร์จีน ทิเบต รถไฟ ซีหนิง ทะเลสาบซิงไห่ 10 วัน 9 คืน บิน TG

❀ ไฮไลท์
❀ บันทึกการเดินทางครั้งหนึ่งสู่ทิเบต หลังคาโลก | นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ ที่สูงที่สุดและยาวที่สุดของโลก |
❀ ถนนวงแหวนที่ส ูงที่สุดในโลก ยาว 75 กิโลเมตร 7 อุโมงค์ 27 สะพาน | โปตาลา พระราชวังเทียมฟ้ามรดกโลก |
❀ 2 ทะเลสาบศักดิ์ส ิทธิ์ในทิเบต 1 ทะเลสาบน้าเค็มที่ใหญ่ที่สุดในจีน |
❀ ศักดิ์ส ิทธิ์ที่สุดพระพุทธรูปโจโว ริมโปเช รูปเหมือนพระพุทธเจ้า 12 ชันษา

❀ ทัวร์นี้ไม่ลงร้านช้อบปิ้งของรัฐบาล

❀ วันแรก | สุวรรณภูมิ-เฉิงตู-วัดมัญชูศรี
❀ วันที่สอง | เฉิงตู-ลาซา-โหลวปูลินคา
❀ วันที่สาม | วังโปตาลา-วัดโคจัง-อารามเซรา
❀ วันที่สี่ | ทะเลสาบหยางจงยง-เจียงซือ-ซิกัตเซ่
❀ วันที่ห้า | เย่คาเจ๋อ-อารามจาสือหลุนปูซื่อ-ลาซา
❀ วันที่หก | ลาซา-ทะเลสาบศักดิ์ส ิทธิ์น่ามู่ชั่ว-ลาซา-ตลาดแปดเหลี่ยม
❀ วันที่เจ็ด | ลาซา-รถไฟสายประวัติศาสตร์
❀ วันที่แปด | รถไฟสายประวัติศาสตร์-ซีหนิง-ล่องเรือทะเลสาบซิงไห่
❀ วันที่เก้า | ซีหนิง-อารามถาเอ่อร์ซื่อ-มัสยิดประจาเมือง-เฉิงตู
❀ วันที่สิบ | เฉิงตู-อิสระ-สุวรรณภูมิ