61MM-BI06 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน PG (Aug-Sep 2018)

 

เที่ยวเมียนม่าร์ เที่ยวพม่า 2018 2019 2020 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI06 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน PG
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 08-10, 15-17, 22-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 06-08, 13-15, 20-22 ก.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า วันอาสาฬหบูชา 2561 : 27-29 ก.ค. 2561 ท่านละ 13,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 28-30 ก.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 03-05 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 10-12 ส.ค. 2561 ท่านละ 13,900
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 11-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 13,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 12-14, 17-19, 24-26 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 31 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 11,900

❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018 :

❀ 61MM-BI06 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน PG

❀ วันแรก      กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  (-/-/เย็น)
❀ วันที่สอง   ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-
                    คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สาม   พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)