61MM-BI08 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน SL (Aug-Sep 2018)

 

เที่ยวเมียนม่าร์ เที่ยวพม่า 2018 2019 2020 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI08 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน SL
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 08-10, 15-17, 22-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 06-08, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23 ก.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า วันอาสาฬหบูชา 2561 : 27-29 ก.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า วันอาสาฬหบูชา 2561 : 28-30 ก.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 28-30 ก.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 03-05, 04-06 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 10-12 ส.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 11-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 31 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 01-03, 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 11,900

❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018 :

❀ 61MM-BI08 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน SL

❀ วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า (รวมรถขึ้นพระธาตุ) (-/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (เช้า/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)