61MM-BI09 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 4 ดาว 3 วัน 2 คืน บิน DD (Aug-Sep 2018)

 

เที่ยวเมียนม่าร์ เที่ยวพม่า 2018 2019 2020 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI09 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 4 ดาว 3 วัน 2 คืน บิน DD
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 08-10, 09-11, 15-17 มิ.ย. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 16-18, 22-24, 23-25 มิ.ย. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 30 มิ.ย.-02 ก.ค. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 06-08, 07-09 ก.ค. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 13-15, 14-16 ก.ค. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 20-22, 21-23 ก.ค. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า วันอาสาฬหบูชา 2561 : 27-29 ก.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า วันอาสาฬหบูชา 2561 : 28-30 ก.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 03-05, 04-06 ส.ค. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 10-12 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 11-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 31 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 01-03, 07-09, 08-10 ก.ย. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 14-16, 15-17 ก.ย. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 21-23, 22-24, 28-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 10,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 29 ก.ย.-01 ต.ค. 2561 ท่านละ 10,900

❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018 :

❀ 61MM-BI09 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 4 ดาว 3 วัน 2 คืน บิน DD

❀ วันแรก    กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-
                  พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ) (-/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)