61MM-BI10 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ นั่งรถภายใน 4 วัน 3 คืน บิน FD (Aug-Sep 2018)

 

เที่ยวเมียนม่าร์ เที่ยวพม่า 2018 2019 2020 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI10 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ นั่งรถภายใน 4 วัน 3 คืน บิน FD
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 07-10, 21-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 28 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 12-15, 19-22 ก.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า วันอาสาฬหบูชา 2561 : 27-30 ก.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 02-05 ส.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 10-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 16-19, 23-26 ส.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 06-09, 13-16 ก.ย. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 20-23, 27-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 12,900

❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018 :

❀ 61MM-BI10 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ นั่งรถภายใน 4 วัน 3 คืน บิน FD

❀ วันแรก    กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม  (-/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สอง พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-
                  วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สาม มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-
                  พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  (เช้า/กลางวัน/เย็น)