61MM-BI11 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน บิน FD (Aug-Sep 2018)

 

เที่ยวเมียนม่าร์ เที่ยวพม่า 2018 2019 2020 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI11 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน บิน FD
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 30 มิ.ย.-02 ก.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 06-08, 20-22 ก.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า วันอาสาฬหบูชา 2561 : 27-29 ก.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 03-05 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 11-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 12,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 24-26 ส.ค. 2561 ท่านละ 11,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 01-03, 15-17 ก.ย. 2561 ท่านละ 11,900

❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018 :

❀ 61MM-BI11 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน บิน FD

❀ วันแรก    กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก  (/-/เย็น)
❀ วันที่สอง พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-
                  มัณฑะเลย์ อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สาม มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-
                  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวันบนเครื่อง)