61MM-BI12 ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหารบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน บิน FD (Aug 2018)

 

เที่ยวเมียนม่าร์ เที่ยวพม่า 2018 2019 2020 ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 2562 2563 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018
❀ 61MM-BI12 ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหารบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน บิน FD
❀ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 05-09 ก.ค. 2561 ท่านละ 20,900
❀ ทัวร์พม่า วันอาสาฬหบูชา 2561 : 26-30 ก.ค. 2561 ท่านละ 21,900
❀ ทัวร์พม่า วันแม่ 2561 : 09-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 21,900
❀ ทัวร์พม่า 2561 : 23-27 ส.ค. 2561 ท่านละ 20,900

❀ ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) 2561 เที่ยวเมียนม่าร์ (เที่ยวพม่า) 2018 :

❀ 61MM-BI12 ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหารบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน บิน FD

❀ วันแรก    กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน  (/กลางวันบนเครื่อง/เย็น)
❀ วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-
                  เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจมหาเจดีย์ชเวดากอง  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สาม ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-
                  วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่สี่   พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-
                ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
❀ วันที่ห้า ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวันบนเครื่อง)