61CR-PC01 ทัวร์โครเอเชีย CROATIA RIVIERA 7 วัน 4 คืน บิน TK (Oct-Dec 2018)

 

ทัวร์โครเอเชีย 2561 2562 2563 เที่ยวโครเอเชีย 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์โครเอเชีย 2561 เที่ยวโครเอเชีย 2018
❀ 61CR-PC01 ทัวร์โครเอเชีย CROATIA RIVIERA 7 วัน 4 คืน บิน TK
❀ เที่ยวโครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์โครเอเชีย 2561 : 10-16, 14-20 ต.ค. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์โครเอเชีย 2561 : 05-11, 12-18, 19-25 พ.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์โครเอเชีย 2561 : 26 พ.ย.-02 ธ.ค. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์โครเอเชีย 2561 : 10-16 ธ.ค. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์โครเอเชีย ปีใหม่ 2562 : 31 ธ.ค.-06 ม.ค. 2562 ท่านละ 49,900


❀ ทัวร์โครเอเชีย 2561 เที่ยวโครเอเชีย 2018 :

❀ 61CR-PC01 ทัวร์โครเอเชีย CROATIA RIVIERA 7 วัน 4 คืน บิน TK

❀ บินเข้า ซาเกรบ บินออก ดูบรอฟนิค ดีที่สุด
❀ ซาเกรบ-คาโลวัช-อุทยานพลิทวิเซ่
❀ เจเซร่า-ซาดาร์-วิโดเซ่-ซิบินิค-โทรเกียร์
❀ สปลิท-นีอุม (บอสเนีย)-ดูบรอฟนิค

❀ วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
❀ วันที่สองของการเดินทาง กรุงอิสตันบูล-กรุงซาเกรบ-คาโลวัช-อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า
❀ วันที่สามของการเดินทาง อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า-เมืองซาดาร์-เมืองวิโดเซ่
❀ วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองวิโดเซ่-เมืองซิบินิค-เมืองโทรเกียร์-เมืองสปลิท
❀ วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองสปลิท-เมืองนีอุม (บอสเนีย)-มาลีสตอน-ดูบรอฟนิค
❀ วันที่หกของการเดินทาง ดูบรอฟนิค-กรุงอิสตันบูล
❀ วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร