61TK-PC01 ทัวร์ตุรกี ภูเก็ต-อิสตันบูล-ภูเก็ต 8 วัน 6 คืน บิน TK (Aug-Dec 2018)

 

ทัวร์ตุรกี 2561 2562 2563 เที่ยวตุรกี 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018
❀ 61TK-PC01 ทัวร์ตุรกี ภูเก็ต-อิสตันบูล-ภูเก็ต 8 วัน 6 คืน บิน TK
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 17-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 08-15, 17-24, 23-30 ก.ค. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 31 ก.ค.-07 ส.ค. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 14-21 ส.ค. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 03-10, 22-29 ก.ย. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 06-13, 11-18 ต.ค. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 16-23, 18-25 ต.ค. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 05-12, 18-25 พ.ย. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 27 ก.ค.-03 ส.ค. 2561 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 03-10, 04-11 ธ.ค. 2561 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 11-18 ธ.ค. 2561 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2562 : 30 ธ.ค.-06 ม.ค. 2561 ท่านละ 33,900


❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018 :

❀ 61TK-PC01 ทัวร์ตุรกี ภูเก็ต-อิสตันบูล-ภูเก็ต 8 วัน 6 คืน บิน TK

❀ วันแรกของการเดินทาง สนามบิน ภูเก็ต-อิสตันบูล-เมืองบูร์ซา
❀ วันสองของการเดินทาง มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
❀ วันที่สามของการเดินทาง เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง-
                โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
❀ วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
❀ วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
❀ วันที่หกของการเดินทาง กรุงอังคาร่า-อิสตันบูล
❀ วันที่เจ็ดของการเดินทาง อิสตันบูล-ภูเก็ต
❀ วันที่แปดของการเดินทาง ภูเก็ต