61TK-PC02 ทัวร์ตุรกี RIVIERA-TURKEY 10 วัน 7 คืน บิน QR (Jun 2018)

 

ทัวร์ตุรกี 2561 2562 2563 เที่ยวตุรกี 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018
❀ 61TK-PC02 ทัวร์ตุรกี RIVIERA-TURKEY 10 วัน 7 คืน บิน QR
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 15-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 37,900


❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018 :

❀ 61TK-PC02 ทัวร์ตุรกี RIVIERA-TURKEY 10 วัน 7 คืน บิน QR

❀ วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อังคาร่า
❀ วันที่สอง  อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
                   เกอเรเม่-บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-ช้อปปิ้ง-โชว์ระบำหน้าท้อง
❀ วันที่สาม    คัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดินไคมัคลึ-คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
❀ วันที่สี่ของ  คอนย่า-แอสเพนดอส-อันตาเลีย
❀ วันที่ห้า      อันตาเลีย-ปามุคคาเล่
❀ วันที่หก     ปามุคคาเล่-คูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
❀ วันที่เจ็ด    คูซาดาซึ-เปอร์กามัม-ชานัคคาเล่-ชมม้าไม้เมืองทรอย
❀ วันที่แปด   ชานัคคาเล่-อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-
                    ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต
❀ วันที่เก้า    อิสตันบูล- พระราชวังทอปกาปึ-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
                    สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-กรุงโดฮา
❀ วันที่สิบ     กรุงเทพมหานคร