61TK-PC03 ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY บินภายใน 1 ครั้ง 8 วัน 4 คืน บิน TK (Aug-Dec 2018)

 

ทัวร์ตุรกี 2561 2562 2563 เที่ยวตุรกี 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018
❀ 61TK-PC03 ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY บินภายใน 1 ครั้ง 8 วัน 4 คืน บิน TK
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 07-14, 08-15 ก.ค. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 12-19 ส.ค. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 02-09, 08-15, 09-16 ก.ย. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 15-22, 16-23, 23-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 29 ก.ย.-06 ต.ค. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 30 ก.ย.-07 ต.ค. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 06-13, 07-14, 08-15, 15-22, 20-27 ต.ค. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 27 ต.ค.-03 พ.ย. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 03-10, 04-11, 10-17 พ.ย. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 11-18, 17-24, 18-25 พ.ย. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 24 พ.ย.-01 ธ.ค. 2561 ท่านละ 36,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 25 พ.ย.-02 ธ.ค. 2561 ท่านละ 36,900
 
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 01-08, 02-09 ธ.ค. 2561 ท่านละ 37,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 08-15, 09-16 ธ.ค. 2561 ท่านละ 37,900
 
❀ ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2562 : 25 ธ.ค.-01 ม.ค. 2562 ท่านละ 43,900
❀ ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2562 : 26 ธ.ค.-02 ม.ค. 2562 ท่านละ 43,900
❀ ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2562 : 27 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 ท่านละ 43,900
 
❀ ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2562 : 29 ธ.ค.-05 ม.ค. 2562 ท่านละ 44,900
❀ ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2562 : 30 ธ.ค.-06 ม.ค. 2562 ท่านละ 44,900


❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018 :

❀ 61TK-PC03 ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY บินภายใน 1 ครั้ง 8 วัน 4 คืน บิน TK

❀ วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
❀ วันที่สองของการเดินทาง ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
❀ วันสามของการเดินทาง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
❀ วันสี่ของการเดินทาง ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
❀ วันห้าของการเดินทาง บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
❀ วันหกของการเดินทาง เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
❀ วันเจ็ดของการเดินทาง นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
❀ วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร