61TK-PC04 ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKEY 9 วัน 6 คืน บิน W5 (Aug 2018)

 

ทัวร์ตุรกี 2561 2562 2563 เที่ยวตุรกี 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018
❀ 61TK-PC04 ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKEY 9 วัน 6 คืน บิน W5
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 06-14, 13-21, 20-28 ก.ค. 2561 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 27 ก.ค.-04 ส.ค. 2561 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 03-11, 10-18, 17-25 ส.ค. 2561 ท่านละ 33,900


❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018 :

❀ 61TK-PC04 ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKEY 9 วัน 6 คืน บิน W5

❀ วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะราน
❀ วันที่สองของการเดินทาง อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมา บาเช่-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
❀ วันที่สามของการเดินทาง พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์-เมืองชานัคคาเล่
❀ วันที่สี่ของการเดินทาง กรุงทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
❀ วันห้าของการเดินทาง เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
❀ วันที่หกของการเดินทาง เมืองปามุคคาเล่-เมืองอิสปาร์ต้า-สวนดอกลาเวนเดอร์ เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำพื้นเมือง Belly Dance Show
❀ วันที่เจ็ดของการเดินทาง เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เมืองอังคาร่า
❀ วันที่แปดของการเดินทาง กรุงอังคาร่า-กรุงเตหะราน-กรุงเทพมหานคร
❀ วันที่เก้าของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร