61TK-PC06 ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 วัน 5 คืน บิน TK (Oct-Dec 2018)

 

ทัวร์ตุรกี 2561 2562 2563 เที่ยวตุรกี 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018
❀ 61TK-PC06 ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 วัน 5 คืน บิน TK
❀ เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 06-13, 07-14, 08-15 ก.ค. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 06-13, 08-15, 15-22 ต.ค. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 27 ต.ค.-03 พ.ย. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 28 ต.ค.-04 พ.ย. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 03-10, 04-11, 10-17 พ.ย. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 11-18, 17-24, 18-25 พ.ย. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 24 พ.ย.-01 ธ.ค. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 25 พ.ย.-02 ธ.ค. 2561 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 01-08 ธ.ค. 2561 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 02-09 ธ.ค. 2561 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ตุรกี 2561 : 03-10 ธ.ค. 2561 ท่านละ 33,900


❀ ทัวร์ตุรกี 2561 เที่ยวตุรกี 2018 :

❀ 61TK-PC06 ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 วัน 5 คืน บิน TK

❀ วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
❀ วันที่สองของการเดินทาง ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำ ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
❀ วันสามของการเดินทาง เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
❀ วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
❀ วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง
❀ วันที่หกของการเดินทาง พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
❀ วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร
❀ วันที่แปดของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ