61JD-PC01 ทัวร์จอร์แดน WOW JORDAN 6 วัน 3 คืน บิน RJ (Jun 2018)

 

ทัวร์จอร์แดน 2561 2562 2563 เที่ยวจอร์แดน 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์จอร์แดน 2561 เที่ยวจอร์แดน 2018
❀ 61JD-PC01 ทัวร์จอร์แดน WOW JORDAN 6 วัน 3 คืน บิน RJ
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จอร์แดน 2561 : 20-25 มิ.ย. 2561 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์จอร์แดน 2561 : 25-30 มิ.ย. 2561 ท่านละ 49,900


❀ ทัวร์จอร์แดน 2561 เที่ยวจอร์แดน 2018 :

❀ 61JD-PC01 ทัวร์จอร์แดน WOW JORDAN 6 วัน 3 คืน บิน RJ

❀ วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สองของการเดินทาง กรุงอัมมาน-เมืองมาดาบา-เมาท์เนโบ-เมืองเครัค-เพตรา
❀ วันที่สามของการเดินทาง เมืองเพตรา-นครศิลาสีชมพู มหาวิหารเอลคาซเนท์ ทะเลทรายวาดิรัม
❀ วันที่สี่ของการเดินทาง ทะเลทรายวาดิรัม-เดดซี
❀ วันที่ห้าของการเดินทาง ทะเลเดดซี-นครเจอราช-กรุงอัมมาน
❀ วันที่หกของการเดินทาง กรุงอัมมาน-สนามบินสุวรรณภูมิ