61NZ-GL21 ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH & SOUTH ISLAND[CHC-WEL-KAI] 9 วัน 7 คืน บิน TG (JUL 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL21 ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH & SOUTH ISLAND[CHC-WEL-KAI] 9 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 21-29 ก.ค. 2561 ท่านละ 111,900


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL21 ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH & SOUTH ISLAND[CHC-WEL-KAI] 9 วัน 7 คืน บิน TG

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์
❀ วันที่สอง อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - การแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
❀ วันที่สาม ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อโกรโดม - เรนโบว์ สปิงซ์ – เทาโป - น้ำตกฮูก้า - เวลลิงตัน
❀ วันที่สี่ เวลลิงตัน - ชมเมือง – ล่องเรือเฟอร์รี่ – พิคตัน - ไคคูร่า
❀ วันที่ห้า ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สเชิร์ท – แอชเบอร์ตัน
❀ วันที่หก แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – ควีนส์ทาวน์ - กระเช้ากอนโดล่า+ลูท
❀ วันที่เจ็ด ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
❀ วันที่แปด ควีนส์ทาวน์ – อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
❀ วันที่เก้า สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ