61NZ-GL28-R2 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND TSS 6 วัน 4 คืน บิน TG (SEP-DEC 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL28-R2 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND TSS 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 25-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 74,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 09-14, 17-22, 18-23 ต.ค. 2561 ท่านละ 82,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 06-11, 20-25 พ.ย. 2561 ท่านละ 80,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ วันพ่อ 2561 : 05-10 ธ.ค. 2561 ท่านละ 82,900


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL28-R2 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND TSS 6 วัน 4 คืน บิน TG


❀ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀ มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀ เต็มอิ่มกับอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายให้ท่านได้ลิ้มรสชาติ
❀ พิเศษ!! เมนูกุ้งล็อปสเตอร์
❀ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)


❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์
❀ วันที่สอง สนามบินอ๊อคแลนด์ - สนามบินไคร้สเชิร์ท - เที่ยวชมเมือง
❀ วันที่สาม ไคร้สเชิร์ท – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์
❀ วันที่สี่ ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ – ควีนส์ทาวน์- ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว
❀ วันที่ห้า ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช
❀ วันที่หก สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ