61NZ-GL30 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NORTH ISLAND 6 วัน 4คืน บิน TG (JUL 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL30 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NORTH ISLAND 6 วัน 4คืน บิน TG
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 25-30 ก.ค. 2561 ท่านละ 63,900


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL30 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NORTH ISLAND 6 วัน 4คืน บิน TG


❀  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀ มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀ รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen
❀ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)

❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์
❀ วันที่สอง สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล
❀ วันที่สาม ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว
❀ วันที่สี่ โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตาโป – น้ำตกฮูก้า
❀ วันที่ห้า ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่) - อ๊อคแลนด์
❀ วันที่หก สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ