61NZ-GL31 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NORTH ISLAND 6 วัน 4คืน บิน TG (AUG-NOV 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL31 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NORTH ISLAND 6 วัน 4คืน บิน TG
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 31–05, 21-26 ส.ค. 2561 ท่านละ 64,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 07-12, 08-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 66,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 28-02, 04-09, 11-16, 18-23, 25-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 64,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 02-07 ต.ค. 2561 ท่านละ 67,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 09-14, 17-22, 18-23 ต.ค. 2561 ท่านละ 82,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 06-11, 13-18, 20-25 พ.ย. 2561 ท่านละ 67,900


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL31 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NORTH ISLAND 6 วัน 4คืน บิน TG


❀ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀ มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀ รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen
❀ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)


❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์
❀ วันที่สอง สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล
❀ วันที่สาม ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว
❀ วันที่สี่ โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตาโป – น้ำตกฮูก้า
❀ วันที่ห้า ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อ๊อคแลนด์
❀ วันที่หก สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ