61NZ-GL32-R1 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND TSS AKA 7 วัน 5คืน บิน TG (SEP-DEC 2018)

 

น้ำเงินทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 2562 2563 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018
❀ 61NZ-GL32-R1 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND TSS+AKA 7 วัน 5คืน บิน TG
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 16-22 ก.ย. 2561 ท่านละ 78,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 07-13, 09-15, 21-27 ต.ค. 2561 ท่านละ 87,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 : 04-10, 18-24 พ.ย. 2561 ท่านละ 85,900
❀ ทัวร์นิวซีแลนด์ วันพ่อ 2561 : 04-10 ธ.ค. 2561 ท่านละ 87,900


ทัวร์นิวซีแลนด์ 2561 เที่ยวนิวซีแลนด์ 2018

61NZ-GL32-R1 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND TSS+AKA 7 วัน 5คืน บิน TG


❀ เมนูกุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
❀ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
❀ มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
❀ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)


❀ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์
❀ วันที่สอง สนามบินอ๊อคแลนด์ - สนามบินไคร้สเชิร์ท - แอชเบอร์ตัน
❀ วันที่สาม แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์
❀ วันที่สี่ ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว
❀ วันที่ห้า ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช
❀ วันที่หก ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช
❀วันที่เจ็ด สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ