61JP-GH09 ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL YAMAGUCHI KYUSHU 6 วัน 4 คืน บิน TG (OCT 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH09 ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL YAMAGUCHI KYUSHU 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 14–19 ก.ย. 2561 ท่านละ 53,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 28 ก.ย.–03 ต. ค. 2561 ท่านละ 53,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 12–17 ต.ค. 2561 ท่านละ 53,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 26–31 ต.ค. 2561 ท่านละ 55,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-GH09 ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL YAMAGUCHI KYUSHU 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ ชม พิพิธภัฑณ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ ที่ซึ่งแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อื่นๆ
❀• ชมวิว สะพานสึโนะชิมะ ที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอนชูเข้ากับเกาะทสึโนะชิมะ
❀• ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ มีชื่อเสียงในเรื่องเสาโทริอิสีแดง 123 ต้นที่ตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร
❀• วัดอุนรินจิ วัดในศาสนาพุทธ ที่มีสถาปัตยกรรมต่างๆถูกสร้างให้เป็นรูปแมว คนส่วนใหญ่จึงเรียกที่นี้ว่า “วัดแมว”
❀• เยี่ยมชมความงามของ สะพานคินไตเคียว สะพานไม้ 5 โค้ง 1 ใน 3 สะพานที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น
❀• เข้าชมถ้ำอากิโยชิโด เป็นถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติของหินปูนที่ก่อตัวขึ้นมา
❀• Shoping Tenjit Mall
❀• ออนเซ็นธรรมชาติ สไตล์ญี่ปุ่น 2 คืนเต็ม

❀ วันแรก กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ
❀ วันที่สอง สนามบินฟุคุโอกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ - สะพานทสึโนะชิมะ-ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ-แช่น้ำแร่
❀ วันที่สาม วัดอุนรินจิ(วัดแมว)-ศาลเจ้าไทโกดานิ อินาริ-สะพานอิวาคุนิคิไตเคียว-ปราสาทอิวาคุนิ- แช่น้ำแร่
❀ วันที่สี่ สวนดอกไม้ ยามากุจิ-ศาลเจ้า โฮฟุ เท็นมังกู-เจดีย์วัดรุริโคจิ
❀ วันที่ห้า ถ้ำอาคิโยชิโด - ตลาดปลา คาราโตะ - ช้อปปิ้งเทนจิน
❀ วันที่หก เมืองฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ