61JP-GH12 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU ALL IN ONE 6 วัน 4 คืน บิน TG (NOV 2018)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 2562 2563 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 2019 2020 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH12 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU ALL IN ONE 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 14-19 พ.ย. 2561 ท่านละ 46,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-GH12 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU ALL IN ONE 6 วัน 4 คืน บิน TG

❀ • ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ
❀ • เดินเล่นชมเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองปายแห่งญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านยูฟุอิน
❀ • เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์แห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ เมืองนางาซากิ
❀ • บ่อน้ำแร่ จิโงคุเมงุริ ซึ่งประกอบไปด้วยบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา เกิดจากการรังสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติ
❀ • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองฟุคุโอกะ ณ เท็นจินมอลล์ CANAL CITY
❀ • พักผ่อนอาบน้ำแร่ในเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ชื่อดัง เมืองเบปปุ

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ
❀ วันที่สอง สนามบินฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอินเมืองเบปปุ-จิโงคุเมงุริ [ชมบ่อน้ำ 3 บ่อ] – แช่น้ำแร่
❀ วันที่สาม สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ-เมืองนางาซากิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซะ
❀ วันที่สี่ เมืองนางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภาพ – เมืองฟุคุโอกะ-ช้อปปิ้งเท็นจิน
❀ วันที่ห้า อิสระ ช้อปปิ้ง เมืองฟุกุโอกะ
❀ วันที่ห้า สนามบินเมืองฟุคุโอกะ-กรุงเทพฯ