61JP-GH29 ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO 6 วัน 3 คืน บิน TG (DEC 2018)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 2561 2562 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018
❀ 61JP-GH29 ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 : 06–11, 13–18 ธ.ค. 2561 ท่านละ 47,900


❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 เที่ยวญี่ปุ่น 2018 :

❀ 61JP-GH29 ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO 6 วัน 3 คืน บิน TG

• นั่งกระเช้าขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ที่ต้มจากบ่อน้ำแร่กำมะถัน
• ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ
• เที่ยวภูเขาไฟ ฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
• ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ย่านชินจูกุ ย่านฮาราจูกุ ย่านชิบูย่า
• ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

❀ วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
❀ วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-นั่งกระเช้าชมหุบเขาโอวาคุดานิ (ONE WAY) – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – แช่น้ำแร่
❀ วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-พิธีชงชา-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
❀ วันที่ 4 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
❀ วันที่ 5 เมืองคามาคุระ – หลวงพ่อไดบุทสึ-วัดอาซากุซะ – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
❀ วันที่ 6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ