61IR-BL01 ทัวร์อิหร่าน Ultimate in lran บินสบาย เจาะลึกอาณาจักร์เปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน W5 (OCT 2018)

 

เที่ยวอิหร่าน 2018 2019 2020 ทัวร์อิหร่าน 2561 2560 2562 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์อิหร่าน 2018 ทัวร์อิหร่าน 2561
❀ 61IR-BL01 ทัวร์อิหร่าน Ultimate in lran บินสบาย เจาะลึกอาณาจักร์เปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน W5
❀ เที่ยวอิหร่าน ทัวร์อิหร่าน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์อิหร่าน 2561 : 12–19 ต.ค. 2561 ท่านละ 49,999

 

❀ ทัวร์อิหร่าน 2561 เที่ยวอิหร่าน 2018

❀ 61IR-BL01 ทัวร์อิหร่าน Ultimate in lran บินสบาย เจาะลึกอาณาจักร์เปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน W5

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เตหะราน
❀ วันที่ 2 เตหะราน – พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN – บินภายใน - ชีราช
❀ วันที่ 3 ชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮาน
❀ วันที่ 4 ฮิสฟาฮาน – NASSHE –E JAHAN SQUARE–พระราชวัง ALI-QAPU –LOTFOLLAH MOSQUE – IMAM MOSQUE
❀ วันที่ 5 อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ – คาชาน – เตหะราน
❀ วันที่ 6 เตหะราน - แกรนด์บาซาร์
❀ วันที่ 7 เตหะราน – พระราชวัง GOLESTAN
❀ วันที่ 8 สนามบินสุวรรณภูมิ