61EU-GH02 ทัวร์ยุโรป GET READY FOR SUMMER เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 8 วัน 5 คืน บิน EK (OCT 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH02 ทัวร์ยุโรป GET READY FOR SUMMER เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 8 วัน 5 คืน บิน EK
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 6-13 ส.ค. 2561 ท่านละ 52,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 9-16, 17-24 ต.ค. 2561 ท่านละ 52,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH02 ทัวร์ยุโรป GET READY FOR SUMMER เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 8 วัน 5 คืน บิน EK

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดูไบ
❀ วันที่ 2 ดูไบ – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
❀ วันที่ 3 มิวนิค – ฮัลสตัท – เวียนนา
❀ วันที่ 4 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
❀ วันที่ 5 บูดาเปสต์ – บราติสลาว่า – เชสกี้ครุมลอฟ
❀ วันที่ 6 เชสกี้ครุมลอฟ – คาร์โลวี วารี – ปราก
❀ วันที่ 7 ปราก – ปราสาทแห่งปราก – สนามบิน
❀ วันที่ 8 กรุงเทพฯ