61EU-GH08 ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ออสเตรีย เชก อิตาลี 10 วัน 7 คืน บิน TG (OCT-JAN 2019)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH08 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก อิตาลี 10 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 4-13, 11-20, 18-27 ต.ค. 2561 ท่านละ 69,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 15-24, 22 พ.ย.-1, 6-15 ธ.ค. 2561 ท่านละ 63,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 23 ธ.ค.-1 ธ.ค. (ปีใหม่) 2561 ท่านละ 69,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH08 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก อิตาลี 10 วัน 7 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – เชสกี้ครุมลอฟ
❀ วันที่ 3 คาร์โลวีวารี – ปราก – สะพานชาร์ล
❀ วันที่ 4 ปราก – ปราสาทปราก – ลินซ์
❀ วันที่ 5 ลินซ์ – ฮัลสตัท – อินส์บรูค
❀ วันที่ 6 อินส์บรูค– เวนิส – เมสเตร้
❀ วันที่ 7 เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า
❀ วันที่ 8 ปิซ่า – โรม
❀ วันที่ 9 โรม – สนามบิน
❀ วันที่ 10 กรุงเทพฯ