61EU-GH12 ทัวร์ยุโรป EUROPE 4 COUNTRIES ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืนบินEK (OCT-NOV 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH12 ทัวร์ยุโรป EUROPE 4 COUNTRIES ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืนบินEK
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 25 ต.ค.-1 พ.ย. 2561 ท่านละ 55,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH12 ทัวร์ยุโรป EUROPE 4 COUNTRIES ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืนบินEK

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดูไบ
❀ วันที่ 2 ดูไบ – ปารีส – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือบาโตมุช
❀ วันที่ 3 ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ลักเซมเบิร์ก
❀ วันที่ 4 ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – ประตูคืนเดียว – แฟรงเฟิร์ต
❀ วันที่ 5 แฟรงค์เฟิร์ท – จตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ
❀ วันที่ 6 โคโลญ – หมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์
❀ วันที่ 7 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือ – หมู่บ้านกังหันลม – สนามบิน
❀ วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ