61EU-GH15 ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7คืน บิน TG (SEP 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH15 ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 25 ส.ค.-3 ก.ย. 2561 ท่านละ 79,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 22 ก.ย.-1 ต.ค. 2561 ท่านละ 79,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH15 ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 โรม –โคลอสเซี่ยม – วาติกัน – เซียน่า
❀ วันที่ 3 เซียน่า – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้
❀ วันที่ 4 เมสเตร้ – เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า – มิลาน
❀ วันที่ 5 มิลาน – ทะเลสาบมาจิยอเร – ยอดเขาไคลน์แมตเตอร์ฮอร์น – เซอร์แมท
❀ วันที่ 6 เซอร์แมท – มองเทรอซ์– โลซานน์ – เจนีวา – ลียง
❀ วันที่ 7 ลียง – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – อาหารกลางวัน บนหอไอเฟล
❀ วันที่ 8 พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง – Dinner Cruise
❀ วันที่ 9 สนามบิน
❀ วันที่ 10 กรุงเทพฯ