61EU-GH17 ทัวร์ยุโรป WAKE UP IN EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน 7คืน บิน EK (SEP-OCT 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH17 ทัวร์ยุโรป WAKE UP IN EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน 7คืน บิน EK
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 6-15, 20-29 ก.ย. 2561 ท่านละ 69,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 4-13, 18 –27 ต.ค. 2561 ท่านละ 69,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH17 ทัวร์ยุโรป WAKE UP IN EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน 7คืน บิน EK

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 ดูไบ – โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม
❀ วันที่ 3 โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า
❀ วันที่ 4 ปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
❀ วันที่ 5 เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
❀ วันที่ 6 ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก
❀ วันที่ 7 สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – มงมาร์ต - ขึ้นชมหอไอเฟลชั้น 2
❀ วันที่ 8 พระราชวังแวร์ซายน์ – มหาวิหารนอเตรอดาม – ล่องเรือแม่น้ำแซน
❀ วันที่ 9 ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
❀ วันที่ 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ