61EU-GH18 ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน บิน TG (DEC-JAN 2019)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH18 ทัวร์ยุโรป Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 26 ธ.ค.-1 ม.ค., 28 ธ.ค.-4 ม.ค. (ปีใหม่) 2562 ท่านละ 76,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH18 ทัวร์ยุโรป Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน บิน TG

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 มิลาน – Fox town outlet – หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก
❀ วันที่ 3 หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ดิจอง
❀ วันที่ 4 ดิจอง – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช
❀ วันที่ 5 ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง
❀ วันที่ 6 ปารีส – ย่านมงมาร์ต – มหาวิหารนอเตรอดาม – OUTLET
❀ วันที่ 7 ปารีส – สนามบิน
❀ วันที่ 8 กรุงเทพฯ