61EU-GH22 ทัวร์ยุโรป NEXT STOP: EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน บิน EK (SEP-OCT 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH22 ทัวร์ยุโรป NEXT STOP: EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน บิน EK
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 7-13, 9–15 ส.ค. 2561 ท่านละ 40,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 4-10, 18-24, 25 ก.ย.-1 ต.ค. 2561 ท่านละ 43,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 2-8, 9-15 ต.ค. 2561 ท่านละ 43,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH22 ทัวร์ยุโรป NEXT STOP: EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน บิน EK

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ
❀ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก
❀ วันที่ 3 ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ บูดาโจวิค
❀ วันที่ 4 เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา
❀ วันที่ 5 พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET – บราติสลาวา
❀ วันที่ 6 บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
❀ วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ