61EU-GH24 ทัวร์ยุโรป HELLO EUROPEAN [ยุโรป 7 ประเทศ] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน บิน EK (SEP-OCT 2018)

 

ทัวร์ยุโรป 2560 2561 2562 เที่ยวยุโรป 2017 2018 2019 ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา วันสารทจีน วันแม่ วันพ่อ น้ำเงินทัวร์ www.bluetoursiam.com
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018
❀ 61EU-GH24 ทัวร์ยุโรป HELLO EUROPEAN [ยุโรป 7 ประเทศ] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน บิน EK
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 26 ก.ค. –3 ส.ค. 2561 ท่านละ 59,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 9-17, 22-30 ส.ค. 2561 ท่านละ 66,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 9-17, 24 ก.ย.-2 ต.ค. 2561 ท่านละ 65,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2561 : 7-15 ต.ค. 2561 ท่านละ 65,900


❀ ทัวร์ยุโรป 2561 เที่ยวยุโรป 2018 :

❀ 61EU-GH24 ทัวร์ยุโรป HELLO EUROPEAN [ยุโรป 7 ประเทศ] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน บิน EK

❀ วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดูไบ
❀ วันที่ 2 ดูไบ – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
❀ วันที่ 3 กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น
❀ วันที่ 4 ลูเซิร์น – วาดุซ – เบรเกนซ์ – มิวนิค
❀ วันที่ 5 มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก
❀ วันที่ 6 ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา
❀ วันที่ 7 บราติสลาวา – Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
❀ วันที่ 8 บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
❀ วันที่ 9 กรุงเทพฯ